Vedtægter


Vedtægter for Kano og Kajakklubben Odin

§ 1 . Klubbens navn og hjemsted.
Stk. 1 Klubbens navn er Kano og Kajakklubben Odin Hjemsted er Odense Kommune. Klubben er stiftet den 10/11-2010.

§ 2. Klubbens formål.
Stk.1 Klubbens formål er at tilbyde og fremme enhver form for kano- og kajaksport og at være samlingssted for sportens udøvere, med særlig fokus på børn og unge. Udgangspunktet i Kano og Kajakklubben Odin er, at alle aktive medlemmer får en grunduddannelse inden for European Paddle Pass systemet.

Stk. 2 Klubben er medlem af Dansk Kano- og Kajakforbund (DKF).

§ 3. Aktive medlemmer.
Stk. 1 Som aktivt medlem af klubben kan optages enhver der er fyldt 8 år og som kan tilslutte sig klubbens formål, dog kan medlemmers børn optages uden aldersbegrænsning, men kan kun deltage i aktiviteter på vandet ifølge med frigivne forældre eller værge og under disses ansvar. Alle medlemmer forpligter sig ved indmeldelsen til at overholde klubbens vedtægter og øvrige bestemmelser.

Stk. 2 Frigivelse ( roning uden ledsagelse) kan som hovedregel først finde sted i det år man fylder 16 år, og i øvrigt når man overfor bestyrelsen har godtgjort, at man kan opfylde de i DKF’s love og i klubbens egne sikkerhedsbestemmelser stillede krav. Medlemmer under 18 år skal have skriftligt samtykke fra forældre eller værge.

Stk. 3 Nye medlemmer udfylder og underskriver indmeldelsesformular. Medlemmerne, herunder bestyrelsens medlemmer, hæfter ikke personligt for klubbens forpligtelser overfor tredjemand.

Stk.4 Er der ikke plads på instruktionsholdene oprettes venteliste.

Stk. 5 Medlemmerne inddeles i følgende kategorier: 1) Senior: over 19 år, 2) Junior: 17-18 år, 3) Ungdom: 15-16 år,
4) Yngste: 13-14 år, 5) Børn 8-12 år, 6) Passive/støttemedlemmer. Medlemmer skifter kategori i det kalenderår hvor medlemmet fylder år i ny kategori.

Stk. 6 Aktive medlemmer kan disponere over en af bestyrelsen anvist bådplads til en privat båd, for såvidt der er plads, idet klubejede både har fortrinsret til bådpladser. Er efterspørgslen efter private bådpladser større end antallet af disponible pladser, tildeles de efter flest roede kilometer indenfor de sidste 12 måneder. Medlemmer, der disponerer over private bådpladser, skal fortrinsvis anvende privat båd ved roning fra klubben.

§ 4. Passive medlemmer.
Stk. 1 Som passivmedlemmer kan optages personer eller firmaer, der interesserer sig for klubben. Disse kan deltage i møder, men har ingen stemmeret, og de kan ikke deltage i roningen. De kan heller ikke deltage i vintersportsaktiviteter, dog kan bestyrelsen bestemme, at konkrete vintersportsaktiviteter kan være tilladt for passive i kortere eller længere perioder.

§ 5. Kontingent.
Stk. 1 Det årlige medlemskontingent forfalder til betaling således: Alle medlemmer: 1.april. Instruktionsgebyr og dets forfaldstid fastsættes af generalforsamlingen.

Stk.2 Der udsendes opkrævninger til medlemmer medio marts med forfaldsdato 1. april. På indbetalingskortet er påført betalingsfrist. Efter betalingsfristens udløb fremsender kassereren en rykkerskrivelse med en ny betalingsfrist. Overholdes denne betalingsfrist ikke betragtes medlemmet med udmeldt fra betalingsfrist dato.

Stk. 3 Hvis en person, der er udmeldt af klubben, inden 1 år fra udmeldelsesdatoen ønsker optagelse i klubben igen, skal vedkommende betale kontingent for den mellemliggende periode

Stk. 4 Kontingentets størrelse fastsættes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med virkning fra førstkommende forfaldsdato.

§ 6. Udmeldelse.
Stk. 1. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. Ved udmeldelse tilbagebetales ikke overskydende kontingent.

Stk. 2. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer p.g.a. aktiviteter der skønnes at modarbejde klubbens formål og interesser, herunder brug af stoffer, der er opført på DIF’s dopingliste.

Stk. 3 Et ekskluderet medlem har ret til at få sin eksklusion prøvet ved førstkommende generalforsamling.

Stk. 4. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan dog optages ved en ny generalforsamlingsbeslutning.

§ 7. Ordinær generalforsamling. 

Stk.1. Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned og skal indkaldes senest 2 og højst 4 uger før ved opslag på klubbens hjemmeside,via e-mail og i bådhuset. Det er medlemmernes ansvar at meddele klubben den rette e-mail adresse.

Stk.3. Medlemmer som ønsker indkaldelsen sendt til deres adresse, kan få dette opfyldt ved skriftlig at anmode bestyrelsen.

Stk.4. Indkaldelsen skal indeholder: Dagsorden, beretninger, regnskab, budget samt indkommende forslag. Regnskab og budget skal dog ikke publiceres på klubbens hjemmeside.

Styk.5. Dagsordenen skal omfatte:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning, herunder udvalgenes beretninger.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det løbende kalenderår til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent og indskud.
 6. Valg af bestyrelse:
  1. Valg af formand (lige år)
  2. Valg af næstformand (ulige år)
  3. Valg af kasserer (ulige år)
  4. Valg af 1. menige bestyrelsesmedlem (lige år)
  5. Valg af 2. menige bestyrelsesmedlem (lige år)
 7. Nedsættelse af udvalg
 8. Valg af 1 revisor.

Stk. 6. Stemmeberettiget med 1 stemme er ethvert aktivt medlem over 16 år, samt én forælder pr. medlem under 16 år.

Stk. 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal aktive medlemmer fyldt 18 år, herunder æres- og frimedlemmer, der kommer til stede. Medlemmer i kontingentrestance har ikke stemmeret. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Til vedtagelse af andre forslag kræves kun almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning eller, hvis 1 eller flere medlemmer ønsker det, skriftligt.

Stk. 8. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt til formanden, og skal være denne i hænde senest 28 dage før generalforsamlingen.Stk. 9. Ved generalforsamlingen føres refererat over valg og beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten senest 28 dage efter generalforsamlingen, hvorefter det offentliggøres.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling.


Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel når bestyrelsen finder anledning dertil, eller ved skriftlig begæring fra mindst 1/3 af de aktive medlemmer. Afstemningsproceduren er som ved ordinær generalforsamling.§ 9. Bestyrelsen.
Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig på 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med følgende sammensætning: Formand (valgt af generalforsamlingen), næstformand, kasserer, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem. Ormkonstituering kan finde sted efter behov når der er flertal for det i bestyrelsen. I perioder hvor formandsposten er vakant indtræder næstformanden som konstitueret formand. Hvis formanden fratræder inden næste ordinære generalforsamling sættes formandsposten på valg ved den følgende ordinære generalforsamling. 

 
Stk. 2. Bestyrelsen kan supplere sig selv for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.Stk. 3. Valgperioden er 2 år. Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges hvert 2. år, og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges året efter. Endvidere vælges på generalforsamlingen 1 bestyrelsessuppleant for 1 år ad gangen.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer efter almindeligt indvarsel er mødt, deriblandt formanden eller næstformanden. Beslutning træffes med almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende for afstemningens udfald.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og klubben tegnes af formand eller kasserer. Ved dispositioner ud over varetagelse af den daglige drift kræves underskrift af formand og et bestyrelsesmedlem i forening. Der skal føres protokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

Stk. 6. Formand, næstformand og kasserer skal være over 18 år.

 
§ 9. Bestyrelsens.
 
Stk. 1. Det er en betingelse, at minimum 1 bestyrelsesmedlem er bosiddende i Odense kommune.
Stk. 2. 1. Bestyrelsen betaler halvt kontingent i forhold til det på generalforsamlingens fastsatte kontingentbeløb  for almindelige medlemmer.
§ 9. Bestyrelsens arbejde.
Stk. 1. Det påhviler bestyrelsen at forestå hele klubbens daglige drift og lede den på forsvarlig måde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, deriblandt formanden eller næstformanden. Ved stemmelighed er formandens stemme, og i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.
Stk. 2. Den skal sørge for lovenes og andre bestemmelsers overholdelse samt for den almindelige orden.
 Stk. 3. Den opkræver klubbens indtægter og anviser dækning for dens udgifter.
Stk. 4. Den fører dels medlemsprotokol, dels forhandlingsprotokol, der skal give et referat af alle møder i klubben og af dennes hele gang.
Stk. 5. I rosæsonen skal bestyrelsen arrangere instruktionsaftener for begyndere.
§ 10. Regnskabet.
Stk. 1. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.Stk. 2 Bestyrelsen kan forlange at blive løbende orienteret om regnskabet, herunder budgettet for året. Revisoren er ansvarlig for dets rigtighed.

Stk. 3 Bestyrelsen forvalter pengemidlerne under ansvar over for generalforsamlingen.

Stk. 4 Regnskabet, forsynet med revisorernes påtegning, forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 11. Revisorer.
Stk. 1 Revisoren er et på den ordinære generalforsamling valgt medlem, der vælges for 2 år ad gangen. Endvidere vælges hvert år 1 revisorsuppleant.

Stk. 2 Bestyrelsen skal senest 3 uger før den ordinære generalforsamling afgive resultatopgørelse og status pr. 31. oktober til revisor. Revisoren skal senest 14 dage efter have gennemgået det samlede regnskab og påset, at beholdningerne er tilstede. Revisor forsyner resultatopgørelsen og status med påtegning.
Revisor (og bestyrelsen) skal – udover at påtegne regnskabet med “at det er gennemgået og påset at beholdningen er tilstede…” – også attestere, at gældende love og retningslinier er overholdt.
Revisionsformen er regnskabsmæssig revision.Regnskabsåret varer fra 1.november til 31. oktober.

Stk. 3 Bestyrelsen fremlægger resultatopgørelse og status til godkendelse samt budgetforslag for den kommende regnskabsperiode til orientering på den ordinære generalforsamling. Driftsregnskab og status skal være underskrevet af bestyrelsens medlemmer. Revideret regnskab samt bestyrelsens budgetforslag skal være fremlagt i klubben senest 1 uge før den ordinære generalforsamling.

Stk. 4 Bestyrelsens medlemmer har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 12. Bestemmelser og reglementer.
Stk. 1. Bestemmelser og reglementer, der fastsættes af bestyrelsen, opslåes i klubhuset.

§ 13. Opløsning af klubben.
Stk. 1 Bestemmelse om opløsning af klubben kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Til vedtagelse kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2 Er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer tilstede indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 8 dages varsel. Bestemmelsen kan da tages med den nævnte majoritet uanset de fremmødtes antal.

Stk. 3 Ved opløsning af klubben skal evt. formue anbringes i en kajakklub eller lign. i Odense Kommune, hvis formål bl.a. tilgodeser børn og unge ved at give mulighed for kano- eller kajakroning.